www.petrikiv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 26 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Петриківський район >> Новини
Консультація Міністра
Версія для друку Написати листа

Вітаю, шановний Міністре! Мені 21 рік, шукаю першу роботу після закінчення ВНЗ. Розкажіть, будь ласка, на що потрібно звернути увагу під час працевлаштування?

Артем Ліванов

 

Конституція України гарантує кожному право на працю та можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.  

 

Що є основою для виникнення трудових правовідносин?

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отже трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. Особливою формою трудового договору є контракт.

 

Що таке трудовий договір?

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,  передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

 

Як укладається трудовий договір?

Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим у випадках:

·         при організованому наборі працівників;

·         при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

·         при укладенні контракту;

·         у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

·         при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

·         при укладенні трудового договору з фізичною особою;

·         в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Які документи необхідно подати?

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:

·         паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

·         трудову книжку;

·         документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (у випадках, передбачених законодавством).

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

Які умови випробування при прийнятті на роботу?  

При укладенні трудового договору випробування може бути обумовлене угодою сторін, метою якого є перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Наведу декілька прикладів, коли випробування  не встановлюється при прийнятті на роботу:

 

·         осіб, які не досягли 18-ти років;

·         молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;

·         молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

·         осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;

·         осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;

·         вагітних жінок;

·         одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

·         внутрішньо переміщених осіб;

 

Що таке контракт і в чому його особливість?

Контракт - це особлива форма трудового договору,  в якому строк дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

 

Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?

1.      Контракт це обо'язкова письмова форма. Трудовий договір укладається, як правило в письмовій формі. 
2.
      Контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених законами України. Трудовий договір не має таких обмежень. 
3.
      Контракт може бути укладений тільки на певний строк, який встановлюється угодою сторін. Трудовий же договір може укладатись  на певний строк, безстроково, на час виконання певної роботи. 
4.
      В контракті передбачено  можливість прав, обов'язків і відповідальності сторін (в тому числі матеріальної), умов матеріального забезпечення і організації праці працівника, умов розірвання договору.

 

Який порядок, зміст та умови контракту?

Контракт укладається у письмовій формі, у 2-х примірниках, для кожної з сторін. У контракті зазначається:

·         обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;

·         строк дії контракту;

·         права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;

·         умови матеріального забезпечення  й організації праці;

·         підстави припинення та умови розірвання контракту;

·         соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання роботи.  

 

 

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

 

 

 

 

 

 

 

Приветствую, уважаемый министр! Мне 21 год, ищу первую работу после окончания вуза. Расскажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание при трудоустройстве?


Артем Ливанов

 

Конституция Украины гарантирует каждому право на труд и возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

 


Что является основой для возникновения трудовых правоотношений?

Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации или с физическим лицом, следовательно, трудовой договор является основной, базовой формой возникновения трудовых правоотношений. Особой формой трудового договора является контракт

 

 

Что такое трудовой договор?

Трудовой договор - это соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом или физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением с подчинением внутреннему трудовому распорядку а собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган или физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и согласием  сторон.

 


Как заключается трудовой договор?

Трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным в случаях:

•   при организованном наборе работников;

• при заключении трудового договора о работе в районах с особыми природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья;

•   при заключении контракта;

•  в случаях, когда работник настаивает на заключении трудового договора в письменной форме;

•   при заключении трудового договора с несовершеннолетним;

•   при заключении трудового договора с физическим лицом;

•   в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.

 


Какие документы необходимо подать?

При заключении трудового договора гражданин обязан подать:

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

• трудовую книжку;

• документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья и другие документы (в случаях, предусмотренных законодательством).

При заключении трудового договора запрещается требовать от лиц, поступающих на работу, сведения об их партийной и национальной принадлежности, происхождении, регистрации места жительства или пребывания и документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

 

 

 

 

Какие условия испытания при приеме на работу?

При заключении трудового договора испытание может быть обусловлено соглашением сторон, целью которого является проверка соответствия работника поручаемой ему работе. В период испытания на работников распространяется законодательство о труде. Приведу несколько примеров, когда испытание не устанавливается при приеме на работу:
• лиц, не достигших 18 лет;

• молодых рабочих по окончанию профессиональных учебно-воспитательных учреждений;

• молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;

• лица с инвалидностью, направленные на работу в соответствии с рекомендацией                 медико-социальной экспертизы;

• лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;

• беременных женщин;

• одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

• внутренне перемещенных лиц;

 

 

Что такое контракт и в чем его особенность?

Контракт - это особая форма трудового договора, в котором срок действия, права, обязанности и ответственность сторон (в том числе материальная), условия материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон.

 

 

Чем отличается контракт от обычного трудового договора?

1. Контракт - это обязательная письменная форма. Трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме.

2. Контракт заключается только в случаях, прямо предусмотренных законами Украины. Трудовой договор не имеет таких ограничений.

3. Контракт может быть заключен только на определенный срок, устанавливается соглашением сторон. Трудовой же договор может заключаться на определенный срок, бессрочно, на время выполнения определенной работы.

4. В контракте предусмотрена возможность прав, обязанностей и ответственности сторон (в том числе материальной), условий материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора.

 

 

Какой порядок, содержания и условия контракта?

Контракт заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, для каждой из сторон. В контракте указывается:

• объемы предлагаемой работы и требования к качеству и срокам ее выполнения;

• срок действия контракта;

• права, обязанности и взаимная ответственность сторон;

• условия материального обеспечения и организации труда;

• основания прекращения и условия расторжения контракта;

• социально-бытовые и другие условия, необходимые для выполнения работы.

 

Куда обращаться за более подробной консультацией и разъяснениями?

Если у вас остались вопросы по этому поводу, пожалуйста, звоните в контактный центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213103, круглосуточно и бесплатно в пределах Украины. В центрах и бюро предоставление бесплатной правовой помощи по всей стране можно получить юридическую консультацию и правовую защиту.

 
З повагою,
відділ правової освіти 
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

_____________________________________
Юстиція відкрита для людей!

Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор